Vår pedagogikk

Barnehagens målsetting er å gi hvert barn i gruppen de beste forutsetninger for å utvikle alle sider av seg selv i et trygt, hjemlig miljø og et nært samarbeid med barnas foreldre og foresatte.

Barnehagen arbeider ut fra Rudolf Steiners pedagogikk og menneskesyn. Vi ser på barnet som et rytmisk, sansende og etterlignende vesen. Og det er disse tre elementene som ligger bak vårt pedagogiske opplegg.

  • Barnehagens rytmer og rutiner: årsrytme, ukerytme og dagsrytme.
  • Barnets omgivelser: fra leker og materialer til mat, inventar og omsorg.
  • Den voksne som forbilde i alle hverdagens situasjoner.


I Steinerbarnehagene retter medarbeiderne i økende grad oppmerksomheten mot

  • rytme som bærende pedagogisk prinsipp i alle sammenhenger,
  • barnas frilek og grovmotorisk utfoldelse,
  • opplevelser av stillhet og ro,
  • hverdagslige og anskuelige arbeidsprosesser
  • å skape fysiske- og sanseopplevelser som kan virke velgjørende og harmoniserende på barna. (jmf. Rammeplan for Steinerbarnehagene i Norge)


Ettersom barnehagens årsplan følger årets rytme, blir denne en gledelig gjentakelse fra år til år for barnet. Men barnegruppen og kollegiet endres slik at festene og hverdagen ikke blir helt lik fra år til år.

Tiden foran hver årstidsfest er preget av forberedelser. Eventyr, sang, ringlek, årstidskommode og farger: alt er valgt med omhu for å forsterke årsrytmen og årtidsopplevelsene.

De fleste av årtidsfestene som feires i barnehagen, har rot i gamle tradisjoner. Det vi prøver å gjøre levende for barna, var tidligere høydepunkter i det daglige liv. Det gjelder ikke minst høstfesten som ennå feires noen steder på landet, men kanskje på en annen måte enn før.

Gjennom årstidsfestene opplever barna en aktiv samhørighet med de voksne gjennom forberedelser som de deltar i og som de fører videre gjennom leken.

Planleggingen foran hver fest foregår på kollegiemøtene som vanligvis finner sted hver 14. dag. Dessuten diskuteres hvordan barna har det og hva som behøver å endres. Kurs og studier legges også til disse dagene og til de 4 planleggingsdagene vi har i løpet av året. Mot slutten av barnehageåret tar vi på ny for oss alle barna og gruppen som helhet og summerer opp hva som har skjedd med dem i løpet av året.

I vårt kollegium deler vi hverdagens oppgaver mellom oss. Hver av oss må da, ut fra barnegruppen og det som til enhver tid lever der, samt ut fra årstiden, finne fram til passende stoff som skal brukes.

Ukeplaner henges opp slik at foreldrene kan følge med på hva vi gjør. Ukeplanene suppleres med skriftlige beskjeder etter behov. Foreldrene får også en oversikt over fester og spesielle anledninger, vår og høst. Fra og med barnehageåret 2004/2005 startet vi å sende informasjon til foreldre via epost.
December 17, 2010 | Comments Closed