Vedtekter

VEDTEKTER – VILLROSEN STEINERBARNEHAGE

 

 1. Eierforhold.

Villrosen Barnehage eies og drives av Judith Sørvik og Frode Gjerstad. Barnehagen er offentlig godkjent og får statsstøtte.

 

 1. Eierens rettigheter og plikter.

Eieren har det forretningsmessige ansvar for drift av barnehagen og sørger for de disposisjoner som er nødvendige for den daglige drift, innkjøp av utstyr, ansettelser m.m.

 

Eieren er pliktig til å sørge for at driften til enhver tid er innrettet i samsvar med Lov om barnehager og Rammeplan for Steinerbarnehagene i Norge.

 

Eieren fastsetter vedtekter og har sammen med Samordnet Opptak, ansvar for opptak av barn.

 

 1. Formål.

Vårt mål er å drive en barnehage i tråd med barnehagelovens § 1, forskrifter og årsplan og med en pedagogiske plattform basert  på Rudolf Steiners ideer og hans pedagogiske og didaktiske skrifter, samt personalets kontinuerlige studier av disse.

 

 1. Barnehagens organer.

      Barnehagens organer består av følgende:

 

 1. a) Eier

 

 1. b) Kollegium

 

 1. c) Samarbeidsutvalget

 

 1. Funksjoner.
 2. a) Eier har det forretningsmessige ansvar jfr. pkt. 1

 

 1. b) Kollegiet består av samtlige medarbeidere inkludert styrer i barnehagen. Kollegiet skal behandle alle spørsmål knyttet til barnehagens pedagogiske opplegg og har rett og plikt til å gi uttalelser i alle pedagogiske spørsmål samt foreta innstillinger til samarbeidsutvalget om vedtak av pedagogisk årsplan innenfor det i pkt. 3 angitte formål. Kollegiet velger en representant til samarbeidsutvalget. Kollegiet tar avgjørelse i alle saker vedrørende barnehagen, unntatt de saker som hører inn under eiers ansvarsområde.

 

 1. c) Samarbeidsutvalget består av tre medlemmer, eieren, en representant fra kollegiet og en representant fra foreldrene. I tillegg har styrer, om vedkommende ikke er valgt, møte-, tale- og forslagsrett. Medlemmene i samarbeidsutvalget velges for 1 år av gangen. Valget foretas så snart som mulig etter barnehagens åpning etter sommerferien.

 

 1. Nærmere om samarbeidsutvalgets oppgaver.

Samarbeidsutvalget har følgende oppgaver:

 

            Fastsetting av pedagogisk årsplan og oppsigelse av plass.

 

 

 1.   

              Barn av foreldre som ønsker steinerpedagogikk for sine barn.

 

 

 1. Opptakskriterier.

            Opptak og prioritering av barn i barnehagen følger Samordnet Opptak.

 

 1. a) Barn innenfor egen opptakskrets som etter barnehagelovens bestemmelser skal prioriteres etter § 13 og barn med vedtak, prioriteres ved opptak i barnehagen. 

 

 1. b) Barn innen egen opptakskrets.

 

 1. c) Opptaket foretas ut fra kollegiets oppfatning av pedagogisk riktig sammensatt gruppe.

 

 1. d) Søsken av eksisterende Villrose-barn.

 

 

 

 1. Opptaksperiode.

Plass tildeles fram til skolestart – som hovedregel.

 

 1. Oppsigelse.
 2. a) Gjensidig oppsigelsestid er 2 måneder med skriftlig varsel, gjeldende fra den 1. i måneden. Oppsigelsen må skje i barnehageåret (1. august til 30.juni).

 

Foreldre har i utgangspunktet plikt til å betale for plassen i oppsigelsestiden. Men betalingsplikten kan reduseres til 1 mnd dersom plassen kan benyttes av andre.

 

 1. b) Barnehagen har rett til å si opp en plass. Avgjørelsen treffes av samarbeidsutvalget. For at gyldig vedtak skal foreligge, kreves enstemmighet i samarbeidsutvalget.

 

Før saken tas opp til behandling i samarbeidsutvalget, skal foreldrene varsles og gis anledning til å uttale seg. Samarbeidsutvalget trenger ikke begrunne sin avgjørelse. Oppsigelse kan ikke skje med kortere varsel enn 2 måneder.

 

 1. Foreldrebetaling.

Foreldrebetalingen fastsettes av myndighetene. Den månedlige betaling skal skje forskuddsvis den 1. i hver måned. Betalingssatser og moderasjoner, fastsettes av kommunen. Aktuelle priser og moderasjon finnes på kommunens hjemmesider.

 

Dersom betaling uteblir i 3 mnd kan plassen sies opp.

 

 1. Åpningstid i barnehagen.

Barnehagen har åpent hver dag mellom 07:30 og 16:00. Ved avlevering og henting, er barnet foreldrenes ansvar.

 

Barnehageåret regnes fra den 1. august til den 30. juni. Barnehagen holder stengt i juli måned.

 

 1. Leke- og oppholdsareal.

Barnehagens inne- og uteareal  skal følge barnehagelovens norm. Dvs. 4 m2 for barn over 3 år og minst 5,3 m2 for barn under 3 år.

 

 1. Forsikring.

Alle barn er kollektivt forsikret i henhold til gjeldende avtaler.

 

 1. Internkontroll loven.

Barnehagen tilstreber å følge lovens intensjoner.

 

 

Stavanger 2-9-2018

 

 

 

 

 

 

March 2, 2014 | Comments Closed